Saint Bartholomew Prayer Card

Saint Bartholomew Prayer Card

Regular price $1.50 Sale

Prayer to St. Bartholomew

O Glorious St. Bartholomew, Jesus called you. . .